ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
        ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปได้ ดังนี้
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รวม  ๒๒๓ คน
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
ม.๑ ๑๕ ๒๕ ๔๐
ม.๒ ๒๗ ๒๕ ๕๒
ม.๓ ๑๗ ๒๗ ๔๔
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๕๙ ๗๗ ๑๓๖
ม.๔ ๑๗ ๑๒ ๒๙
ม.๕ ๑๔ ๑๐ ๒๔
ม.๖ ๑๓ ๒๑ ๓๔
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๔ ๔๓ ๘๗
รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ ๑๒๐ ๒๒๓