ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโกสิน พละศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ม.ค. 2526 – 28 พ.ย. 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ กองรักษา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พ.ย. 2527 – 3 มิ.ย. 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายโกสินทร์ พละศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มิ.ย. 2528 – 30 พ.ค. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญนาค ทวยสอน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2530 – -30 ก.ย. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล เงาศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2532 – 16 พ.ย. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ ภุมมา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2536 – 16 พ.ย. 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายบัวสอน พิมพิพัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พ.ย. 2541 – 15 ต.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายปราชญ์ ชาวสวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ มนิระพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ก.พ. 2553 – 30 ก.ย. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ อ่อนบึง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา มุขขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2558 – 30 ต.ค. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1380 2395
อีเมล์ : tha_rimang@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศพร คำปลิว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4781702
อีเมล์ : Kampliw@gmail.com