วารสารประชาสัมพันธ์
วารสารอบรมสภาเด็กและเยาวชนและมอบทุนการศึกษา
วารสารงานกีฬาสีภายใน
วารสารรับเกียรติบัตรเศรษฐกิจพอเพียง สอบกลางกลาง
วารสารเข้าร่วมชุมชนแห่เทียนพรรษา ตำบลหนองค้า ตำบลโนนเพ็ก 11-12 ก.ค. 65
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 8 ก.ค. 65
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ
กิจกรรมการขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนในระบบ PISA STYLE ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด27 มิ.ย. 2565
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 27 มิ.ย.2565
วารสารประชาสัมพันธ์คุณธรรมจริยธรรม 17 มิถุนายน 2565
กิจกรรมวารสารวันที่14 มิถุนายน 2565
เปิดมหกรรมเปิดบ้านนิทรรศการกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันครู 9 มิถุนายน 2565
ศึกษาดูงานโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
วารสารรับฟังนโยบายคณะกรรมการนักเรียน
รับการนิเทศโรงพยาบาลพยุห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองค้า สถานีตำรวจภูธรอำเภอพยุห์
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 25 พ.ค. 65
ขอขอบคุณผู้อำนวยการโกสัลล์ จุลเหลา มอบหนังสือติว
เข้าร่วมงานชุมชนบ้านหนองออ
ความพร้อมในการเปิดเทอมสัปดาห์ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 20 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 17 พ.ค. 65
วารสารประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2565
ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการเดชา นวลรักษา
กิจกรรมวันครู
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
ยินดีต้อนรับคุณครูพรสุดา หนองบัว
วารสารตรวจ ATK ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม