ประกาศโรงเรียน
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 25) 19 เม.ย. 64
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18) 19 เม.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 3186) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 รอบ ๒ (อ่าน 3246) 26 ธ.ค. 63
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคและตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3422) 30 ส.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3347) 22 ส.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 ทุกคนลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP (อ่าน 3390) 01 ก.ค. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 และนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3309) 15 มิ.ย. 63
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 3323) 21 มี.ค. 63
ประกาศ ผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3220) 13 มี.ค. 63
ประกาศ เจตนารมณ์แนวทางการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 3233) 26 ก.พ. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3162) 18 ก.พ. 63