นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปี 2563

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุธิตา สุคะตะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู