ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ค. 64 รับมอบตัวนักเรียน ม.4

รับมอบตัวนักเรียน ม.4

รับวัสดุอุปกรณ์การเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
27 พ.ค. 64 รับมอบตัวนักเรียน ม.1

รับมอบตัวนักเรียน ม.1

รับวัสดุอุปกรณ์การเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ