ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู
หอประชุมโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป
17 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หอประชุมโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม งานกิจการนักเรียน
17 ก.ค. 63 โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.

หอประชุมโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป
17 ก.ค. 63 ทำบุญตักบาตรโรงเรียน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู กรรมการบริหารสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ในเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
หอประชุมโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กลุ่มบริหารงานทั่วไป
06 ก.ค. 63 ถึง 07 ก.ค. 63 วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.
05 ก.ค. 63 วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนหยุด
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
03 ก.ค. 63 กิจกรรมทำบุญ "ถวายปัจจัยพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓”
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญ "ถวายปัจจัยพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓” โดยมีการถวายปัจจัยไทยธรรมเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเป็นการช่วยทำนุบำรุงศาสนา โดยจะนำปัจจัยไทยธรรม ไปถวายในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. จำนวน ๔ วัด

    ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรในสังกัด และนักเรียน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ครูอลงกรณ์ อาษา หรือที่ครูประจำชั้นของนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
วัดในตำบลหนองค้า และตำบลโนนเพ็ก ๔ วัด แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือชุดนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม