ปณิธาน ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร
ปณิธาน

ปณิธาน

น.พ.ค. มุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล

ด้วยคุณภาพ 5Q (5Quality) โดยการพัฒนา 5Q (5Quotient)


ดยพัฒนา 5Q หมายถึง

  • IQ หรือ Intelligence Quotient หมายถึง ระดับสติปัญญาหรือระดับเชาวน์ปัญญาของคน
  • EQ หรือ Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ เชาวน์อารมณ์
  • MQ หรือ Moral Quotient หมายถึง ความฉลาดทางจริยธรรม หรือ ระดับสติปัญญาทางด้านศีลธรรม
  • AQ หรือ Adversity Quotient หมายถึง ความสามารถในการฟันฝ้าอุปสรรคและแก้ปัญหา
  • SQ หรือ Social Quotient หมายถึง ความฉลาดทางสังคม หรือ ทักษะทางสังคมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ค่านิยมหลัก / วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลัก (Core Values) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นำที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรหรือบุคลากรปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนับสนุนและชี้นำการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน  และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 
ค่านิยมหลัก (Core Values) โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
                      “ NPK-SMILE ”
N  =  Network            เครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
P  =  Professional     มืออาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
K  =  Kindness          มีความเมตตากับลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงาน
S  =  Sufficiency       ยึดหลักพื้นฐานความพอเพียง
M =  moral (德)          คุณธรรมในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
I   =  Innovation         นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
L  =  Laws                  ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย
E  =  Efficiency          ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
                “ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  สืบสานสามัคคี  มีคุณธรรม ”