กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอลงกรณ์ อาษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวรรณภา สอนศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1