นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปี 2562

นางสาวภรภัทร คำพอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายปรเมศ เทวา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายธวัชชัย บุ้งทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกัญญ์วรา วังสะอาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์