กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสินทวี บุญสมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 08 1062 0936
อีเมล์ : sintawee63@gmail.com