ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
          โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บ้านหนองแฮด หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ทั้งหมด 34 ไร่ 2 ตารางวา
          เริ่มก่อตั้งครั้งแรก โดยนายพรหมมา พิมสอน กำนันตำบลโนนเพ็ก ได้ประชุมสภาตำบลโนนเพ็กประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหลายหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 5 พฤจิกายน 2524 ที่ประชุมมีมติให้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น โดยได้เสนอจัดตั้งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และกรมสามัญศึกษา ตามลำดับ นอกจากนี้คณะกรรมการสภาตำบลโนนเพ็ก ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท
          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2526 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาล และเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโพธิ์น้อยเป็นที่จัดการเรียนการสอน โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายโกสินทร์ พลศักดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2526 ได้ย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน โดยกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน โดยสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนยังเป็นป่าไม้ไผ่เพ็ก (ไม้ไผ่ลำเล็ก ๆ เตี้ย ๆ) เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นชื่อของตำบลโนนเพ็ก และเป็นชื่อของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน (ไม้เพ็กและป่าเพ็ก มีอยู่ทั่วไปเกือบทุกหมู่บ้านในบริเวณตำบลโนนเพ็ก)
          ปีงบประมาณ 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง บ้านพักครูโสด จำนวน 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 20
3/27 จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 208/27 จำนวน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 20
3/27 จำนวน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู แบบ 20
3/27 จำนวน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 25
31  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 25
34 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง) จำนวน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำห้องส้วมแบบมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2540-2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง) จำนวน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง
          เดือนเมษายน 25
37 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตั้งอำเภอพยุห์ แยกออกจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประกอบไปด้วยเขตพื้นที่กิ่งอำเภอ แบ่งเขตการปกครองเป็น 5 ตำบล คือ ตำบลพยุห์ ตำบลพรหมสวัสดิ์ ตำบลตำแย ตำบลโนนเพ็ก และตำบลหนองค้า
          โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม จึงมีเขตที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองค้า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแฮด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค้า กิ่งอำเภอพยุห์ จังหวัดรีสะเกษ
          วันที่ 11 ตุลาคม 2540 กิ่งอำเภอพยุห์ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอพยุห์ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม จึงได้ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพยุห์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
          ปัจจุบัน โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามกฎหมาย)
           โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมมีภารกิจหลัก คือจัดการศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 โดยให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยยึดมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางกำหนดให้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเรียนจบหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

สภาพทั่วไป
          โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 126 บ้านหนองแฮด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัfศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 ห่างจากที่ว่าการอำเภอพยุห์ ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประมาณ 25 กิโลเมตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1033530971
รหัส Smis 8 หลัก : 33012032
รหัส Obec 6 หลัก : 530971
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : โนนเพ็กวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : NONPEKWITTAKOM
ที่อยู่ : 126 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแฮด
ตำบล : หนองค้า
อำเภอ : พยุห์
จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 33230
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 19/05/2526
อีเมล์ : nonpekwit@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.nonpekschool.ac.th
สหวิทยาเขต : รัตนวงษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองค้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 7 กม.