กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศุภกร วงศ์ใหญ่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 09 7018 9621
อีเมล์ : supakornwongyai@gmail.com

นางสาวพรสุดา หนองบัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2