กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศุภกร วงศ์ใหญ่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2