กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลพรรณ คำขันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์ ทองละมุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววารินทร์ อ่อมแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนครินทร์ คำผง
ครู คศ.3

นางสาวภรภัทร มักสัน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1