กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววารินทร์ อ่อมแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 08 6256 0830
อีเมล์ : aomkaewwarin@gmail.com

ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์ ทองละมุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 08 1068 4740
อีเมล์ : phairat232518@gmail.com

นางกมลพรรณ คำขันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 06 3023 9795
อีเมล์ : kamolphan1973kham@gmail.com

นางสาวนครินทร์ คำผง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 08 5308 1431
อีเมล์ : nakarinnonpek1@gmail.com

นางสาวภรภัทร โยธี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0918314769
อีเมล์ : boodsakronpu@gmail.com