คณะผู้บริหาร

นายทัศพร คำปลิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 084-4781702
อีเมล์ : Kampliw@gmail.com

นายเดชา นวลรักษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธุมา บัวจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางกมลพรรณ คำขันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนครินทร์ คำผง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสุภาพ สุทธิสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ