วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญา เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
"ภายในปี 2565 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณธรรม คุณภาพ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง"


พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
2. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ปรัชญา (Philosophy)
“สุวิชาโน ภวํ โหติ” อ่านว่า สุวิชาโน พะวัง โหติ แปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
               ผู้รู้ดี ได้แก่ ผู้รู้วิชาในทางใดทางหนึ่ง คือถ้าเป็นผู้รู้ดีในทางโลกก็สามารถที่จะนำความรู้มาประกอบการงานให้เจริญ รุ่งเรืองได้ ถ้าเป็นผู้รู้ดีในทางธรรมซึ่งมุ่งที่จะ  ละบาปบำเพ็ญบุญกุศล  คือรู้จักการกระทำความดีรู้จักหลีกเลี่ยงความชั่วเพื่อมุ่งปฏิบัติธรรมก็จะ สามารถบรรลุคุณธรรมขั้นสูงได้

 
เอกลักษณ์
"รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม"

อัตลักษณ์
“ยิ้มง่าย ไหว้เป็น เห็นทักทาย แต่งกายเรียบร้อย”