จุดเน้น ยุทธศาสตร์
จุดเน้น / ยุทธศาสตร์
จุดเน้นและแนวทางพัฒนาการศึกษา
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 2. นักเรียนทุกคนมีทัษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา)
 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยรักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้นภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีกีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
 6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การสร้างสรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพกาiศึกษา และมีขวัญคำสังใจในการทำงาน
 8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 9. สร้างภาศีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน
ยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
 5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ