กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุวรรณ บุญช่วย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 09 2556 2240
อีเมล์ : waewwjaruwan6262@gmail.com

นางสาวธุมา บัวจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 08 9584 6175
อีเมล์ : thuma2511@gmail.com

นางวรรณา สาระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0910199011
อีเมล์ : wannasara@gmail.com