กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุวรรณ บุญช่วย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธุมา บัวจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางวรรณา สาระ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1