คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเทียน สีดาว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0982056809
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ พิมสอน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสินทวี บุญสมศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายตั๋ง สุขสงวน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล แซ่ซือ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางลาวัลย์ คำวงศ์ษา
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุขุมธรรมกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุฝองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศพร คำปลิว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0853802395