คณะผู้บริหาร

นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกมลพรรณ คำขันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสินทวี บุญสมศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ บุญมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนครินทร์ คำผง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ