กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาพ สุทธิสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน์
ครู คศ.3