กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาพ สุทธิสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 09 5621 8806
อีเมล์ : year11012555@gmail.com

นางวิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 08 9845 4915
อีเมล์ : pimlada_44@hotmail.com