กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชวฤทธิ์ คณานิตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2